Rekuperator płytowy PREMIUM

Nowy światowy trend w dziedzinie oszczędzania energii i ochrony środowiska koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu energii. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest odzysk energii w systemach wentylacyjnych.

Zastosowanie odzysku energii, oprócz tego, że jest bezkosztowe dla środowiska, jest również korzystne dla konsumenta w postaci obniżonych kosztów eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Efektywność odzysku energii ocenia się za pomocą wartości procentowej.

Można obliczyć całkowity, pozorny, suchy i osłonięty odzysk ciepła.

Każdy z nich można ustawić zgodnie z napływającym i wypływającym strumieniem powietrza.

W obrębie jednego urządzenia sprawność w dużym stopniu zależy od parametrów samego powietrza przed wejściem do wymiennika ciepła i po wyjściu z niego, od stosunku strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego, a także od prędkości przepływu powietrza przez wymiennik ciepła.

Jak widać z powyższego, mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą parametrów, które można wykorzystać do manipulowania wartościami objętościowymi odzysku energii. Dlatego też, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Komisja Europejska w Komunikacie: "Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 czerwca 2014 r. Wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EWG w sprawie wymogów dotyczących eko-projektu (ErP2016 - Ekoprojekt 2016) dla systemów wentylacyjnych" podaje wzór i wymagania dotyczące obliczania sprawności odzysku energii. Wzór oparty jest na normach europejskich EN 13053 i EN 308. Wzór jest ograniczony do tzw. suchego odzysku ciepła przy stałej różnicy temperatur 20 °C między temperaturą powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, Równowaga pomiędzy sprawnością odzysku ciepła w kanale powietrznym a powietrzem usuwanym, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania minimalnej sprawności odzysku ciepła w stosunku do ciepła usuwanego.

Na dzień 1 czerwca 2016 r. wartość ta wynosi 63% dla odzysku ciepła w systemach przelotowych i 67% dla pozostałych systemów, przy czym komora mieszania nie jest traktowana jako system odzysku ciepła.

VTS, aby ułatwić dobór urządzeń i spełnić wymagania Ekoprojektu 2016, oferuje opcję PREMIUM do odzysku energii w krzyżowych wymiennikach ciepła. Sprawność odzysku ciepła suchego w wariancie PREMIUM jest o około 20 punktów procentowych wyższa niż w przypadku rozwiązań standardowych w wariancie STANDARD, czyli o około 30-40% niższa. Na przykład centrala wentylacyjna wykazała wydajność 45% przy zastosowaniu rozwiązania standardowego i 67% przy zastosowaniu opcji PREMIUM.

Rozporządzenie WE, oprócz wymogu minimalnej sprawności, przewiduje również obowiązkowe stosowanie obejść powietrznych w systemach odzysku. Gama VTS została więc uzupełniona o bypass w jednostkach VS 10 do VS 15.

Oprócz wdrożenia systemów PREMIUM dla jednostek odzysku ciepła, VTS oferuje również integrację komory mieszania w stałej przestrzeni obejścia:

1 - zawór powietrza obejściowego

2 - Zawór przełączający do komory mieszania w centralach rekuperatorów z przepływem krzyżowym (PM)

Po stronie powietrza napływającego z pomieszczenia, podobnie jak w przypadku zaworu obejściowego, zamontowany jest odpowietrznik, który po otwarciu zasysa powietrze do kanału obejściowego i miesza strumienie powietrza w wymaganej proporcji. Po wymieszaniu strumień powietrza jest kierowany do elementów umieszczonych dalej wzdłuż kierunku przepływu powietrza nawiewanego.

Montaż komory mieszania zintegrowanej z przednim wymiennikiem ciepła prowadzi do znacznych zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzenia i jego konstrukcji.

Przegląd wężownic z wymiennikiem odwracalnym

System VTS umożliwia prawidłową pracę wymiennika ciepła w celu zagwarantowania prawidłowej pracy wężownicy odzysku ciepła za pomocą przepustnicy, która zatrzymuje przepływ powietrza do wężownicy przechładzającej.

3 - Zawór powietrza - odcina dopływ powietrza do rekuperatora powietrza.

Dzięki przeniesieniu szafy mieszającej do przestrzeni obejścia, centrale z rekuperatorem krzyżowym z szafą mieszającą w opcji PREMIUM są w większości przypadków krótsze niż w opcji STANDART. Różnica wynosi od 366 do 730 mm, w zależności od modelu.

Zastosowanie opcji PREMIUM oznacza, że seria VTS nie tylko spełnia wymagania Unii Europejskiej, ale także zwiększa konkurencyjność central wentylacyjnych VENTUS.

Inżynier automatyk, specjalista ds. zagadnień elektrycznych związanych z dziedziną klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa